4 คำถามก่อนลงทุน RMF

4 คำถามก่อนลงทุน RMF

4 คำถามก่อนลงทุน RMF RMF คือกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ ที่มีผู้สนใจซื้อและเข้าร่วมจำนวนมาก แต่กว่าจะเข้าร่วม หรือตัดสินใจซื้อได้ แต่ละคนต้องใช้เวลาศึกษาอยู่พอสมควร เพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอ แม้จะเป็นกองทุนที่ดูปลอดภัย มีที่มาชัดเจนก็ตาม บทความเกี่ยวกับการลงทุนวันนี้ icashm จึงรวบรวมเอาคำตอบ จาก 4 คำถามยอดฮิต ในการลงทุนซื้อ RMF มาให้ทุกท่านทำความเข้าใจ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนรวมนี้จริง ๆ ส่วนทั้ง 4 คำถาม จะเกี่ยวกับอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

4 คำถามก่อนลงทุนในกองทุน RMF

1. ถ้าอายุยังไม่ครบ 55 ปีแต่ระงับการซื้อ RMF เกิน 1 ปี ต้องทำอย่างไร?

คำถามนี้ถือว่าทำผิดเงื่อนไขการซื้อ RMF ค่ะ สิ่งที่นักลงทุนต้องทำ คือยื่นแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ใหม่ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข เพื่อคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นจากการนำค่าซื้อ RMF มาหักลดหย่อนในอดีต โดยสามารถยื่นแก้ไขสูงสุด 5 ปีย้อนหลัง เช่น ผู้ลงทุนได้ทำผิดเงื่อนไขในปี 2561 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการของปี 2557 – 2559 ใหม่

เพื่อชำระภาษีคืนจำนวน 73,500 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถ้าหากยื่นแก้ไขภายในกำหนดผู้ลงทุนจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน และถ้าผู้ลงทุนไม่ขายกองทุน RMF แต่ถือหน่วยลงทุนในกองทุน RMF ต่อผู้ลงทุนจะสามารถนับระยะเวลาที่ซื้อกองทุน RMF ในอดีตก่อนที่จะปฏิบัติผิดเงื่อนไขรวมเข้ามาได้ด้วย สำหรับใครทีสงสัยเรื่องนี้ สามารถปฏิบัติตามที่เนื้อหาที่อธิบายได้เลยค่ะ

เนื้อหา-1

2. หากซื้อ RMF เกินวงเงิน จะต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ผู้ลงทุนซื้อ RMF เกินวงเงิน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำส่วนที่เกินมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ของปีที่ซื้อได้ค่ะ และผู้ลงทุนจะต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนในอนาคตด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ลงทุนหลาย ๆ คน อยากรีบขายส่วนที่เกินเพราะเกรงว่าถ้าถือไปจนถึงอายุ 55 ปี กำไรอาจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาระภาษียิ่งมาก แต่การขาย RMF ก็มีมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ลงทุนถูกมองว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์ “ขาซื้อ” ถ้าขายก่อนถือครบ 5 ปีและก่อนอายุครบ 55 ปี

ซึ่งจะส่งผลให้ต้องคืนภาษีที่ได้จากการลดหย่อนค่าซื้อ RMF 5 ปีย้อนหลัง ชำระเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน และต้องนำกำไรที่ได้ไปรวมคำนวณภาษี ความเสียหายส่วนนี้อาจมากกว่าภาษีจากกำไรจากการขายส่วนที่เกินในอนาคตด้วยซ้ำ ทางเลือกที่ดีที่สุด จึงเป็นขายเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนนั่นเองค่ะ

3. การลดหย่อนหมวดวงเงินเกษียณรวมครบ 500,000 บาทแล้ว ไม่มีวงเงินเหลือให้ซื้อ RMF แต่อายุยังไม่ครบ 55 ปี และปีก่อนหน้าได้ระงับการซื้อไปแล้ว จะต้องทำอย่างไร?

นี่เป็นอกีคำถาม ที่พบบ่อยมาก ๆ ในการลงทุนซื้อ RMF ส่วนคำตอบต้องเรียนว่าผู้ลงทุน ยังคงต้องซื้อ RMF ในปีนั้น แม้จะเกินวงเงินเกษียณรวม 500,000 บาทก็ตาม ทั้งนี้เพื่อรักษาเงื่อนไขการซื้อ RMF ต่อเนื่องทุกปีโดยระงับการซื้อไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปผู้ลงทุนสามารถซื้อ RMF ในจำนวนเงินที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามที่แต่ละกองทุนอนุญาต และนำค่าซื้อ RMF ดังกล่าวไปหักเป็นค่าลดหย่อนในแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 90/ภ.ง.ด.91) โดยอาจจะลดจำนวนเงินที่กรอกในส่วนเกษียณวงเงินอื่นลง เพื่อให้อยู่ในกรอบลดหย่อน 500,000 บาท เพียงเท่านี้ก็สามารถแก้ปัญหาการลงทุนในส่วนนี้ได้แล้วค่ะ

เนื้อหา-2

4. อายุครบ 55 ปีแล้ว ของเก่าที่ครบ 5 ปีแล้วก็อยากขาย ของใหม่ก็อยากซื้อ จะต้องทำอย่างไร?

คำถามรูปแบบสุดท้าย ที่พบบ่อยมาก ๆ ในการลงทุนกับ RMF ก็คือของเก่าอยากขาย ของใหม่อยากซื้อ ต้องทำอย่างไร? เมื่อผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปีแล้ว และได้มีการถือหน่วยลงทุนในกองทุน RMF ครบ 5 ปี โดยไม่ได้มีการระงับการลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน ผู้ลงทุนสามารถขายกองทุน RMF ที่ซื้อมาในอดีตโดยไม่ผิดเงื่อนไขใด ๆ ค่ะ โดยผู้ลงทุนอาจจะขายพร้อมกันทั้งหมดหรือขายบางส่วนแล้วขายส่วนก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติการขายพร้อมกันทั้งหมดแล้วไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแทน จะช่วยประหยัดเวลากว่าเพราะการขาย RMF และแต่ละครั้งผู้ลงทุนต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนใน RMF เพื่อจะได้ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อย่างถูกต้องค่ะ

ในส่วนของการซื้อเพิ่มใหม่หลังการขายทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว จะถือเป็นการเริ่มต้นการซื้อใหม่ โดยจะถือเป็นการซื้อ RMF รอบใหม่ ผู้ลงทุนจะต้องซื้อต่อเนื่องไปอีกให้ครบ 5 ปี โดยไม่มีการระงับการลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน จึงจะถือว่าถูกต้องและไม่ผิดเงื่อนไข ส่วนที่ซื้อเพิ่มสามารถนำไปหักลดหย่อนในปีที่ซื้อได้แต่ไม่เกินวงเงินได้เช่นกันค่ะ

ทั้งหมดนี้คือคำถามที่พบบ่อยมาก ๆ ในกลุ่มผู้ลงทุน RMF หรือกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ หากท่านเองก็เป็นหนึ่งคน ที่สงสัยในคำถามทั้ง 4 รูปแบบ ท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการที่แจ้งในคำตอบแต่ละข้อได้เลยค่ะ หรือหากยังสับสนอยู่ ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับกองทุนได้โดยตรง เพื่อให้การลงทุนของท่าน มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ป้ายกำกับ:, ,